Các giờ Lễ của Giáo Xứ được sắp xếp như sau:

Chiều thứ Bảy: 6 giờ chiều (Tiếng Anh), 7:30 chiều (Tiếng Việt)

Chúa nhật: 6 giờ 30 (Tiếng Việt), 8 giờ 30 sáng và 10 giờ sáng (Tiếng Anh), 11 giờ 30 (Tiếng Ba Lan), 4 giờ chiều (Tiếng Việt), 6 giờ chiều (Tiếng Anh), 7 giờ 30 chiều (Tiếng Việt).

Thứ Hai: 7 giờ sáng

Thứ ba: 7 giờ sáng và 7 giờ tối bằng tiếng Việt

Thứ Tư: 7 giờ sáng và 7 giờ tối bằng Tiếng Anh

Thứ năm: 7 giờ sáng và 7 giờ tối bằng tiếng Việt

Thứ 6: 7 giờ sáng,

Thứ 7: 9 giờ sáng

BT Hòa giải: Thứ Tư đến 7 giờ tối, thứ Bảy sau 9 giờ Mùa Lễ và Từ 5-6 giờ chiều

Các Giờ Khác: Chầu Mình Thánh Thứ bảy 8-9 giờ sáng

Rửa Tội: Bất cứ Chúa Nhật nào vào lúc 1:00 sau khi quý vị đã tham dự một đêm chuẩn bị, được tổ chức vào ngày thứ Sáu Tuần đầu tiên của mỗi tháng vào lúc 7:30 tối tại Nhà Xứ.

Các trường hợp bệnh nhân khẩn cấp xin gọi linh mục bất cứ lúc nào. ( Đt: 02 9724 2151)

 

Chương Trình Tuần Thánh 2018

hứ Bảy - 24/03/18

 

9.00am: Thánh Lễ Anh ngữ

9.30 – 10.00am: Bí Tích Hòa Giải

Lễ Vọng:

6.00pm : Thánh Lễ Anh Ngữ

7.30pm:  Thánh Lễ Việt Ngữ

 

Chúa Nht - 25/03/18

       

6:30am:   Việt ngữ

8.30am:   Anh ngữ

10.00am: Anh ngữ

11.30am: Ba Lan

4.00pm:   Việt ngữ

6.00pm:   Anh ngữ

7.15pm:   Việt ngữ

 

TH HAI - 26/03/18

7.00am: Thánh Lễ Anh ngữ

 

TH BA - 27/03/18

 

6.00am: Chầu Thánh Thể

7.00am: Thánh Lễ Anh ngữ

6.00pm: Giải tội

6.30pm: Đi Đàng Thánh Giá:Việt ngữ

7.00pm: Thánh Lễ Việt ngữ

TH TƯ - 28/03/18

 

6.00am: Chầu Thánh Thể

7.00am: Thánh Lễ Anh ngữ

10.30am: Thánh lễ Ba Lan

6.00pm  : Giải tội

6.30pm: Đi Đàng Thánh Giá: Anh ngữ

7.00pm: Thánh lễ Anh ngữ

 

TH NĂM TUN THÁNH - 29/03/18

THÁNH LỄ TIỆC LY / Rửa Chân

10:00am : Thánh Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chánh Tòa Sydney

4:00pm: Thánh lễ Anh ngữ

(cho giới cao niên –  Cha Mac)

5:30pm:  Việt ngữ

7:30pm:  Anh ngữ

9:00 – 10:00pm: Chầu Thinh Lặng/ Bí tích hòa giải

10.00pm-7.00am: Các hội đoàn/đoàn thể chầu thâu đêm.

TH SÁU TUN THÁNH - 30/03/18

10.30am: Diễn lại đường Thập Giá

(Chung với tất cả các sắc dân trong giáo xứ)

Tưởng nim cuc thương khó CHÚA GIÊSU:

3.00pm: Anh ngữ

5.00pm: Việt ngữ (GX) với nghi thức hôn chân Chúa và táng xác Chúa trong huyệt đá mới. Nghi thức viếng Chúa trong huyệt đá mới và hôn chân Chúa sẻ được kéo dài đến 3g00 chiều thứ Bảy.

7:30pm: Việt Ngữ (CĐ)

Th By  31/03/18

ĐẠI L Vng Phc Sinh

6:00pm: Anh ngữ

8:00pm: Việt ngữ

CHÚA NHT PHC SINH - 01/04/18

            6:30am: Việt ngữ

8.30 am:  Anh ngữ

10.00am: Anh ngữ

11:30am: Ba Lan

2:00pm :  Lào

4:00pm  : Việt ngữ (CĐ)

6:00pm :  Anh ngữ

7:15pm:  Việt ngữ