Lưu ý: Nếu chưa gởi giấy chứng nhận Rửa Tội hay Rước Lễ Lần Đầu, xin gởi về địa chỉ: office@sacredheartcab.org.au