Thông tin bạn cung cấp sẽ được thư ký và nhân viên Giáo xứ coi là bí mật.