Các câu được đánh dấu * là bắt buộc

Cha Liêm hay Cha Nên sẽ rửa tội cho các em vào lúc 1 giờ chiều bằng Anh ngữ, Việt ngữ vào lúc 2 giờ chiều nhưng cần phải book trước.

Cha Mac có thể rửa tội cho các em vào Chúa nhật thứ 2 của tháng lúc 1 giờ chiều nhưng cũng cần phải book trước.